地藏经常识网
标题

地藏经第二品注音

来源:地藏经常识网作者:杨闫卉时间:2018-12-13 14:51:04
上面的内容就是地藏经第二品的注音,大家在诵读地藏经原文的时候,最好是要详细的了解一下注音,这样在诵读的时候效果也会更加的好。

 地藏经第二品注音

fēn shēn jí huì pǐn dì èr

分身集会品第二

ěr shí bǎi qiān wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì

尔 时 百 千 万 亿 不 可 思 、 不 可 议

、 bù kě liánɡ 、 bù kě shuō wú liànɡ ā sēnɡ qí

、 不 可 量 、 不 可 说 无 量 阿 僧 祇

shì jiè , suǒ yǒu dì yù chù , fēn shēn dì zànɡ

世 界, 所 有 地 狱 处, 分 身 地 藏

pú sà , jù lái jí zài dāo lì tiān ɡōnɡ 。 yǐ

菩 萨 , 俱 来 集 在 忉 利 天 宫。 以

rú lái shén lì ɡù , ɡè yǐ fānɡ miàn , yǔ zhū

如 来 神 力 故 , 各 以 方 面, 与 诸

dé jiě tuō cónɡ yè dào chū zhě , yì ɡè yǒu qiān

得 解 脱 从 业 道 出 者, 亦 各 有 千

wàn yì nuó yóu tā shù , ɡònɡ chí xiānɡ huā , lái

万 亿 那 由 他 数, 共  持 香 华 ,来

ɡònɡ yǎnɡ fó 。 bǐ zhū tónɡ lái děnɡ bèi , jiē yīn

供 养 佛 。 彼 诸 同 来 等 辈, 皆 因

dì zànɡ pú sà jiào huà , yǒnɡ bú tuì zhuǎn yú ā

地 藏 菩 萨 教 化, 永 不 退 转 于 阿

nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。 shì zhū zhònɡ děnɡ

耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。 是 诸 众 等

, jiǔ yuǎn jié lái , liú lànɡ shēnɡ sǐ , liù dào

, 久 远 劫 来, 流 浪 生 死 , 六 道

shòu kǔ , zàn wú xiū xi 。 yǐ dì zànɡ pú sà

受 苦 , 暂 无 休 息 。 以 地 藏 菩 萨

ɡuǎnɡ dà cí bēi , shēn shì yuàn ɡù , ɡè huò ɡuǒ

广 大 慈 悲, 深 誓 愿 故 , 各 获 果

zhènɡ 。 jì zhì dāo lì , xīn huái yǒnɡ yuè , zhān

证。 既 至 忉 利 , 心 怀 踊 跃, 瞻

yǎnɡ rú lái , mù bú zàn shě 。

仰 如 来, 目 不 暂 舍 。

ěr shí , shì zūn shū jīn sè bì , mó bǎi qiān

尔 时, 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 百 千

wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì 、 bù kě liánɡ

万 亿 不 可 思 、 不 可 议 、 不 可 量

、 bù kě shuō 、 wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè zhū

、 不 可 说 、 无 量 阿 僧 祇 世 界 诸

fēn shēn dì zànɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ , ér zuò

分 身 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 顶, 而 作

shì yán : wú yú wǔ zhuó è shì , jiào huà rú

是 言 : 吾 于 五 浊 恶 世, 教 化 如

shì ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , lìnɡ xīn tiáo fú , shě xié

是 刚 强 众 生, 令 心 调 伏 , 舍 邪

ɡuī zhènɡ , shí yǒu yī èr , shànɡ è xí zài 。

归 正, 十 有 一 二 , 尚 恶 习 在 。

wú yì fēn shēn qiān bǎi yì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn 。

吾 亦 分 身 千 百 亿 , 广 设 方 便 。

huò yǒu lì ɡēn , wén jí xìn shòu ; huò yǒu shàn

或 有 利 根, 闻 即 信 受 ; 或 有 善

ɡuǒ , qín quàn chénɡ jiù ; huò yǒu àn dùn , jiǔ

果 , 勤 劝 成 就 ; 或 有 暗 钝 ,久

huà fānɡ ɡuī ; huò yǒu yè zhònɡ , bù shēnɡ jìnɡ yǎnɡ

化 方 归 ; 或 有 业 重, 不 生 敬 仰

。 rú shì děnɡ bèi zhònɡ shēnɡ , ɡè ɡè chā bié ,

。 如 是 等 辈 众 生, 各 各 差 别,

fēn shēn dù tuō 。 huò xiàn nán zǐ shēn 、 huò xiàn

分 身 度 脱。 或 现 男 子 身 、 或 现

nǚ rén shēn 、 huò xiàn tiān lónɡ shēn 、 huò xiàn shén

女 人 身 、 或 现 天 龙 身 、 或 现 神

ɡuǐ shēn 、 huò xiàn shān lín chuān yuán 、 hé chí quán

鬼 身 、 或 现 山 林 川 原 、 河 池 泉

jǐnɡ , lì jí yú rén , xī jiē dù tuō 。 huò

井, 利 及 于 人, 悉 皆 度 脱。 或

xiàn tiān dì shēn 、 huò xiàn fàn wánɡ shēn 、 huò xiàn

现 天 帝 身 、 或 现 梵 王 身 、 或 现

zhuǎn lún wánɡ shēn 、 huò xiàn jū shì shēn 、 huò xiàn

转 轮 王 身 、 或 现 居 士 身 、 或 现

ɡuó wánɡ shēn 、 huò xiàn zǎi fǔ shēn 、 huò xiàn ɡuān

国 王 身 、 或 现 宰 辅 身 、 或 现 官

shǔ shēn 、 huò xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu

属 身 、 或 现 比 丘 、 比 丘 尼 、 优

pó sè 、 yōu pó yí shēn 、 nǎi zhì shēnɡ wén 、

婆 塞 、 优 婆 夷 身 、 乃 至 声 闻  、

luó hàn 、 pì zhī fó 、 pú sà děnɡ shēn 、 ér

罗 汉 、 辟 支 佛 、 菩 萨 等 身 、 而

yǐ huà dù 。 fēi dàn fó shēn , dú xiàn qí qián

以 化 度 。 非 但 佛 身, 独 现 其 前

rǔ ɡuān wú lèi jié qín kǔ , dù tuō rú shì

汝 观 吾 累 劫 勤 苦 , 度 脱 如 是

děnɡ nán huà ɡānɡ qiánɡ zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。 qí yǒu wèi

等 难 化 刚 强 罪 苦 众 生。 其 有 未

tiáo fú zhě , suí yè bào yìnɡ 。 ruò duò è qù

调 伏 者, 随 业 报 应。 若 堕 恶 趣

, shòu dà kǔ shí , rǔ dānɡ yì niàn wú zài dāo

, 受 大 苦 时, 汝 当 忆 念 吾 在 忉

lì tiān ɡōnɡ , yīn qín fù zhǔ 。 lìnɡ suō pó shì

利 天 宫, 殷 勤 付 嘱。 令 娑 婆 世

jiè , zhì mí lè chū shì yǐ lái zhònɡ shēnɡ , xī

界, 至 弥 勒 出 世 已 来 众 生 ,悉

shǐ jiě tuō , yǒnɡ lí zhū kǔ , yù fó shòu jì

使 解 脱, 永 离 诸 苦 , 遇 佛 授 记

ěr shí , zhū shì jiè fēn shēn dì zànɡ pú sà ,

尔 时, 诸 世 界 分 身 地 藏 菩 萨 ,

ɡònɡ fù yī xínɡ , tì lèi āi liàn , bái qí fó

共 复 一 形, 涕 泪 哀 恋, 白 其 佛

yán : wǒ cónɡ jiǔ yuǎn jié lái , ménɡ fó jiē yǐn

言 :我 从 久 远 劫 来, 蒙 佛 接 引

, shǐ huò bù kě sī yì shén lì , jù dà zhì

, 使 获 不 可 思 议 神 力 , 具 大 智

huì 。 wǒ suǒ fēn shēn , biàn mǎn bǎi qiān wàn yì

慧 。我 所 分 身, 遍 满 百 千 万 亿

hénɡ hé shā shì jiè , měi yī shì jiè huà bǎi qiān

恒 河 沙 世 界, 每 一 世 界 化 百 千

wàn yì shēn , měi yī shēn dù bǎi qiān wàn yì rén

万 亿 身, 每 一 身 度 百 千 万 亿 人

, lìnɡ ɡuī jìnɡ sān bǎo , yǒnɡ lí shēnɡ sǐ , zhì

, 令 归 敬 三 宝, 永 离 生 死 ,至

niè pán lè 。 dàn yú fó fǎ zhōnɡ suǒ wéi shàn shì

涅 槃 乐。 但 于 佛 法 中 所 为 善 事

, yī máo yī dī , yī shā yī chén , huò háo

, 一 毛 一 渧 , 一 沙 一 尘, 或 毫

fā xǔ , wǒ jiàn dù tuō , shǐ huò dà lì 。

发 许 , 我 渐 度 脱, 使 获 大 利 。

wéi yuàn shì zūn, bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ

唯 愿 世 尊, 不 以 后 世 恶 业 众 生

wéi lǜ 。 rú shì sān bái fó yán : wéi yuàn shì

为 虑。 如 是 三 白 佛 言 : 唯 愿 世

zūn , bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。

尊 ,不 以 后 世 恶 业 众 生 为 虑 。

ěr shí ,fó zàn dì zànɡ pú sà yán : shàn zāi

尔 时, 佛 赞 地 藏 菩 萨 言 : 善 哉

! shàn zāi ! wú zhù rǔ xǐ 。 rǔ nénɡ chénɡ jiù

! 善 哉 ! 吾 助 汝 喜 。 汝 能 成 就

jiǔ yuǎn jié lái, fā hónɡ shì yuàn , ɡuǎnɡ dù jiānɡ

久 远 劫 来, 发 弘 誓 愿, 广 度将

bì , jí zhènɡ pú tí 。

毕 , 即 证 菩 提 。

上面的内容就是地藏经第二品的注音,大家在诵读地藏经原文的时候,最好是要详细的了解一下注音,这样在诵读的时候效果也会更加的好。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
1983年10月26日出生的人五行 1983年10月26日出生的人五行

1983年10月26日出生的人五行缺什么?公历1983年10月26日...

1983年10月23日出生的人五行 1983年10月23日出生的人五行

1983年10月23日出生的人五行缺什么?公历1983年10月23日...

1983年10月8日出生的人五行缺 1983年10月8日出生的人五行缺

1983年10月8日出生的人五行缺什么?...

1983年10月25日出生的人五行 1983年10月25日出生的人五行

1983年10月25日出生的人五行缺什么?公历1983年10月25日...

1983年10月20日出生的人五行 1983年10月20日出生的人五行

1983年10月20日出生的人五行缺什么?公历1983年10月20日...

最新文章
1983年11月14日出生的人五行 1983年11月14日出生的人五行

1983年11月14日出生的人五行缺什么?公历1983年11月14日...

1983年11月17日出生的人五行 1983年11月17日出生的人五行

1983年11月17日出生的人五行缺什么?公历1983年11月17日...

1983年11月22日出生的人五行 1983年11月22日出生的人五行

1983年11月22日出生的人五行缺什么?公历1983年11月22日...

1983年11月23日出生的人五行 1983年11月23日出生的人五行

1983年11月23日出生的人五行缺什么?公历1983年11月23日...

1983年11月19日出生的人五行 1983年11月19日出生的人五行

1983年11月19日出生的人五行缺什么?公历1983年11月19日...

1983年11月12日出生的人五行 1983年11月12日出生的人五行

1983年11月12日出生的人五行缺什么?公历1983年11月12日...

1983年11月1日出生的人五行缺 1983年11月1日出生的人五行缺

1983年11月1日出生的人五行缺什么?公历1983年11月1日...

1983年11月21日出生的人五行 1983年11月21日出生的人五行

1983年11月21日出生的人五行缺什么?...

1983年11月18日出生的人五行 1983年11月18日出生的人五行

1983年11月18日出生的人五行缺什么?公历1983年11月18日...

1983年11月25日出生的人五行 1983年11月25日出生的人五行

1983年11月25日出生的人五行缺什么?公历1983年11月25日...

手机版 网站地图